Hmong Names

An Index of Hmong Names & Their Meanings

Hmong Names (Npe Hmoob)

Are you looking for a Hmong name for your soon-to-be-born baby?  Are you interested in what your name means?  This site was created to provide a place where you can find that perfect name for your little one or just find out what your name or another's name means.  Please be patient as this site is still under construction.  Over time, the name list will become more and more complete as we research names and their meanings.  Please feel free to submit names and their meanings and we will add them to the list.  Thank you!

 

Puas yog koj xav nrhiav kom tau ib lub npe Hmoob uas zoo rau koj tus menyuam?  Lossis koj ho xav paub tias koj lub npe txhais li cas?  Peb tsim qhov website no los pab koj nrhiav kom tau ib lub npe zoo rau koj tus menyuam lossis pab koj nrhiav lub ntsiab ntawm koj lub npe lossis lwm tus lub npe.  Thov ua siab ntev vim peb nyuam qhuav pib qhov site no xwb.  Peb tseem tabtom tshawb nrhiav saib npe Hmoob muaj pestsawg lub thiab cov npe ntawd txhais li cas.  Yog tias koj ho paub ib co no los qhia peb paub.  Peb mam li ntxiv lub/cov npe ntawd rau qhov site no.  Ua tsaug!